Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Generation-it spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Generation-it fungeert als aanbiedende partij volledig en juist is. Daarentegen kan Generation-it niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Generation-it aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Generation-it bevat de mogelijkheid om publicaties van onszelf alsook van derden te downloaden. Generation-it geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze publicaties. Generation-it aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, het openen of het gebruik van onze publicaties en/of content, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Generation-it-site bevat verwijzingen of ‘hyperlinks’ naar andere sites die buiten het domein van Generation-it liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Generation-it. Generation-it is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Generation-it geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Generation-it vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten vanGeneration-it en Generation-it geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Generation-it. Tevens isGeneration-it niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Generation-it die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet isGeneration-it in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@generation-it.nl


 

Geef een reactie